Luigi Boccherini - Guitar Quintet n. 7 in E minor, G. 451

by Nicola Antonio Staffieri
(Italy)

Guitar Quintet n. 7 in E minor, G. 451 by Luigi Boccherini (1743-1805).

Violin: Aleksandra Kmiotek e Dominika Kusek
Viola: Konrad Krzysztofiak
Cello: Patrycja Sobczyk
Guitar: Nicola Antonio Staffieri

Aula Florianka, Krakow, Poland.

Comments for Luigi Boccherini - Guitar Quintet n. 7 in E minor, G. 451

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Jun 14, 2019
Rating
starstarstarstarstar
Boccherini
by: Anonymous

It's beautifull! Thanks for sharing.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Submit your Video!.